Beni hatırla
Şifremi Unuttum

Adres Ekle

Kahveni Seç

Sepete At

Kapıda Öde

KVKK Metni

 

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hususunda GÖKSAL İZCİ GİZCİ BİLİŞİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ (Kahvengelsin.com”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı onuncu maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi) ve Yöntemi

Kahvengelsin.com olarak, ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği (kamera kaydı), görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim bilgilerini; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde etmekte ve işlemekteyiz.

Bu çerçevede dayanak olan hukuki sebepler ise; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.  

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel veriler; şu amaçlarla işlenmektedir: 

 

 • Hizmet, satış vb. sözleşmelerin ve hukuki ilişkilerin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi
 • Güvenliğin sağlanması, bilgilerin ve adli işlemlerin güvenliği ile takibi
 • Faaliyetlerin idaresi, işin yürütülmesi ve sair politikalarının uygulanması amacıyla
 • İş faaliyetlerinin, üretim ve satış süreçlerin planlanması ve icrası 
 • Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin daha iyi hizmet verebilmek için kayıt altında tutulması
 • Taraf olduğumuz dava ve icra takiplerinin yürütülmesi
 • Alınan ve sunulan hizmetler ya da zorunlu hukuki süreçler ile ilgili gerekli iletişimin sağlanması amacıyla telefon veya elektronik posta yoluyla iletişim kurulması 
 • Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması 
 • Verilerin güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının sağlanması

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa; mahkemeler, adli merciiler kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Ayrıca tarafınızla olan hukuki ilişkimizin veya ilgili veri işleme amacının doğrudan gerektirmesi halinde kişisel veriler iş birliği içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaktadır. 

Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
  • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen ve diğer yasal şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz.

Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi yazılı şekilde;

Muradiye M. Göknar S. No:1/2 Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla iletebilir ya da

bilgi@kahvengelsin.com adresine tarafımızda kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.